deco-online.be ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE ONLINEVERKOOP

PREAMBULE

Onderstaande voorwaarden worden overeengekomen tussen de BVBA naar Belgisch recht genaamd Deco-online, hierna ‘deco-online.be’’ genoemd, enerzijds en iedereen die iets wil kopen via de website www.deco-online.be anderzijds. Deze voorwaarden gelden uitsluitend voor klanten. De klant (hierna ‘Koper’ genoemd) die iets wenst te kopen op de website, verklaart volledig handelingsbekwaam te zijn. Handelingsonbekwame personen, met name in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, mogen geen aankopen verrichten op de website. Het raadplegen van de website en de diensten die deze aanbiedt, gebeurt in dat geval op verantwoordelijkheid van de wettelijke vertegenwoordiger van de persoon in kwestie. Deze wettelijke vertegenwoordiger wordt geacht onderhavige bepalingen te respecteren. In ieder geval moet de wettelijke vertegenwoordiger zelf het inschrijvingsformulier invullen bij het doorsturen van de persoonsgegevens of de persoon die hij vertegenwoordigt, uitdrukkelijk de toelating geven om dit formulier in te vullen.

 De partijen spreken af dat hun betrekkingen uitsluitend beheerst zullen worden door onderhavige overeenkomst, met uitsluiting van elke van tevoren op de website beschikbare voorwaarde.

Onderhavige voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht, meer bepaald aan de wet van 6 april 2010 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, alsook alle latere amendementen en uitvoeringsbesluiten van deze wet.

Mocht er een voorwaarde blijken te ontbreken, zal de regel in kwestie worden beschouwd als beheerst door de gebruiken die gelden in de sector van de verkoop op afstand, waarvan de ondernemingen in België gevestigd zijn.

Artikel 2: VOORWERP

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op de onlineverkoop en zijn niet onderhevig aan enige territoriale beperkingen met uitzondering van degene die bepaald werden door deco-online.be in geval van overmacht en materieel onvermogen tot levering. In voorkomend geval zal de Koper hiervan per e-mail op de hoogte worden gebracht, zodra hij zijn Bestelling heeft geplaatst. De voorwaarden leggen de modaliteiten van de verkooptransacties tussen deco-online.be en de Koper vast en dat van Aanbieding via Bestelling, Contract en Wijze van betaling tot Levering.

Ze regelen alle vereiste stappen voor het plaatsen van een bestelling en verzekeren de opvolging van deze bestelling tussen de contracterende partijen. De partijen spreken af dat hun betrekkingen uitsluitend beheerst zullen worden door onderhavige overeenkomst, met uitsluiting van elke van tevoren op de website beschikbare voorwaarde.

Artikel 3: DEFINITIES

3.1. Met ‘Voorwaarden’ wordt gedoeld op de hierna vermelde voorwaarden.

3.2. ‘deco-online.be’ verwijst naar Deco-online RPR: 0634.755.825 met Maatschappelijke zetel te Voetbalstraat 10, 2110 Wijnegem ofwel de verkoper die onderhavige Voorwaarden toepast.

3.3. De term ‘Koper’ duidt de persoon aan, die de geformuleerde Aanbieding (vgl. punt 3.4) aanvaardde door een Bestelling te plaatsen.

3.4. Met ‘Aanbieding’ wordt gedoeld op elk voorstel dat door deco-online.be aan de koper wordt gedaan met het oog op het sluiten van een contract met deco-online.be.

3.5. ‘Bestelling’ verwijst naar een door deco-online.be geformuleerd voorstel dat door de koper werd aanvaard.

3.6. De term ‘Contract’ duidt een door deco-online.be aanvaarde bestelling aan.

3.7. Met ‘Goederen’ wordt gedoeld op alle materiële artikelen waarop de tussen de Koper en Deco-online gesloten Contracten van toepassing zijn.

3.8. ‘Levering’ verwijst naar de handeling waarmee de Goederen door Deco-online of voor rekening van Deco-online daadwerkelijk ter beschikking van hun koper worden gesteld.

3.9. De term ‘website’ duidt de website van de Verkoper, http://deco-online.be, of eender welke andere officieel door de Verkoper erkende website aan.3.8

Artikel 4: TOEPASBAARHEID

4.1. De in onderhavige Voorwaarden opgenomen clausules zijn van toepassing op elke Aanbieding, elke Bestelling en elk Contract, tenzij Deco-online onderhavige Voorwaarden in zijn aanbod uitdrukkelijk zou aanpassen.

4.2. Door een Bestelling te plaatsen aanvaardt de koper onderhavige Voorwaarden als degene die van toepassing zijn op het desbetreffende ogenblik, met uitsluiting van elke van tevoren op de website beschikbare voorwaarde.

Artikel 5: AANBIEDINGEN

5.1. Voor alle aanbiedingen geldt dat ze geldig blijven:

  • zolang de voorraad strekt;
  • of voor de duur die op de website wordt aangegeven.

5.2. Eenmaal de duur van een Aanbieding is verstreken, kunt u er niet langer van gebruikmaken.

 

ARTIKEL 6: BESTELLINGEN EN CONTRACTEN

6.1. De koper kan een bestelling plaatsen op de manier die beschreven wordt op de website: http://deco-online.be.

6.2. Deco-online aanvaardt geen bestellingen:

  • waarvan het leveringsadres niet bestaat of onjuist is;
  • waarvan het leveringsadres elke levering binnen een redelijke termijn onmogelijk maakt;
  • van personen die nog geen 18 jaar oud zijn.

6.3. Deco-onlne heeft het recht om bestellingen te weigeren omwille van andere dan voormelde redenen of om contractspecifieke bijzondere voorwaarden te stellen.

6.4. Als een bestelling niet door Deco-online wordt aanvaard of als Deco-online contractspecifieke voorwaarden wenst te stellen, zal Deco-online de tegenpartij hiervan op de hoogte brengen binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Contract

6.5. Een contract kan pas van kracht worden, nadat de bestelling van de koper door deco-online.be per e-mail werd bevestigd. Zonder een dergelijke e-mail wordt het Contract geacht nooit te hebben bestaan.

 

Artikel 7. VERKOOPPRIJS EN LEVERINGSKOSTEN

7.1. De verkoopprijzen van de goederen zoals deze op de website worden vermeld op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst, zijn degene die voor de Koper gelden.

7.2. De prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief btw en exclusief verzendingskosten, tenzij er ter zake iets anders overeengekomen zou worden.

7.3. Deco-online behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen en zal dergelijke wijzigingen onmiddellijk op de website kenbaar maken. De verkoopprijs die wordt aangegeven op het ogenblik dat de Bestelling door de Koper wordt geplaatst, zal gerespecteerd worden, zelfs indien de vermelde prijzen nadien gewijzigd zouden worden.

7.4. Voor alle bestellingen zal Deco-online een bedrag factureren als leveringskosten, dat bij het plaatsen van de Bestelling door de Koper zal worden vermeld. Deze kosten variëren van land tot land en van regio tot regio en worden louter ter informatie vermeld in de rubriek ‘verzendingskosten’ op de website. Deze kosten kunnen het voorwerp uitmaken van wijzigingen door Deco-online die dergelijke wijzigingen systematisch aan de koper zal meedelen op de hierboven vermelde wijze.

7.5. De in de voorgaande paragraaf beoogde leveringskosten zijn ook verschuldigd, wanneer de bestelling wordt teruggestuurd, omdat de gegevens van de Koper niet blijken te kloppen, of bij weigering van de levering op het door de Koper opgegeven adres.

 

Artikel 8. WIJZEN VAN BETALING

8.1. De goederen moeten worden betaald bij het plaatsen van de Bestelling (= Contract).

8.2. Betalen kan op verschillende manieren:

 Deco-online behoudt zich het recht voor om bepaalde (hieronder niet vermelde) wijzen van betaling uit te sluiten. 

    • Per kredietkaart (VISA, MASTERCARD, AMEX) via het betaalsysteem Ingenico

Gelieve in dit geval de betalingsinstructies van Ingenico te volgen.

Als u ervoor opteert om per kredietkaart te betalen, kent u Deco-online het recht toe om:

  • na te gaan of uw kredietkaart geldig is en gebruikt kan worden voor uitgaven ten belope van het bedrag van de aankoopprijs;
  • het desbetreffende bedrag te reserveren alvorens uw bestelling te verwerken.

U geeft het nummer van uw Visakaart of Mastercard op, alsook het controlenummer en de vervaldatum. De inning vindt (meteen) plaats bij aanvaarding van de Bestelling door Deco-online (Contract).

- Per debetkaart via het betaalsysteem Ingenico

Gelieve in dit geval de betalingsinstructies van Ingenicote volgen.

De inning vindt (meteen) plaats bij aanvaarding van de Bestelling door Deco-online (Contract).

-  Per overschrijving

Voor deze wijze van betaling kunnen de leveringstermijnen worden verlengd, aangezien deze pas beginnen te lopen op het moment van betaling door de koper. Bij het uitblijven van de betaling zal het contract nietig worden verklaard.

Voormelde wijzen van betaling zijn onderworpen aan het voorafgaande akkoord van Deco-online die:

- de bestelling zal kunnen weigeren, met name bij eventuele niet-betaling van een eerdere schuld;

- het bedrag van de bestelling zal kunnen beperken.

 8.3. Bij het uitblijven van de betaling (per overschrijving) behoudt Deco-online zich het recht voor om elke andere latere Bestelling te weigeren (weigering van contract).

 

Artikel 9. LEVERING

 9.1. Deco-online levert de gekochte goederen zo snel mogelijk (voor een verzending op Belgisch grondgebied) tot maximaal 30 werkdagen (wettelijke termijn) – na ontvangst van de betaling op zijn rekening en verricht de levering op het adres dat door de Koper werd opgegeven bij het plaatsen van de Bestelling, tenzij het artikel niet voorradig zou zijn.

De gemiddelde levertijd vanaf de datum van betaling betreft:

België

 D + 1 werkdag

Nederland

 D + 2 werkdagen

Frankrijk

 D + 2 werkdagen

Duitsland

 D + 2 werkdagen

U.K.

 D + 2 werkdagen

Luxemburg

 D + 2 werkdagen

Rest van Europa

 D + 3-4 werkdagen

 Elke wijziging van het leveringsadres na het sluiten van het Contract (plaatsen van de Bestelling) moet via de website aan de Verkoper worden meegedeeld.

Het kan echter gebeuren dat een artikel – tijdelijk – niet/niet meer voorradig is. Als een aanvaarde levering niet (volledig) kan worden geleverd of als de levering vertraging heeft opgelopen, zal Deco-online u hiervan op de hoogte brengen binnen een termijn van 15 dagen, te tellen vanaf de datum waarop de Koper de bestelling plaatste. In voorkomend geval behoudt Deco-online zich het recht voor om het contract te ontbinden tegen terugbetaling van de eventueel reeds betaalde bedragen.

9.2. Een levering na de voorziene uiterste datum voor de levering zal in geen geval recht geven op enige schadevergoeding.

9.3. De Koper verbindt er zich toe om het/de Goed(eren) bij ontvangst te inspecteren en Deco-online binnen een termijn van 14 werkdagen na de dag die volgt op de levering, van eventuele klachten op de hoogte te brengen.

 

ARTIKEL 10. RETOURZENDINGEN/TERUGBETALING/BEDENKRECHT

10.1. Mocht het/de Goed(eren), om welke reden dan ook, bij de levering beschadigd blijken, niet overeen blijken te stemmen met de door de Koper geplaatste Bestelling of niet blijken te voldoen, verbindt Deco-online er zich toe om het/de Goed(eren) in kwestie om te ruilen of terug te betalen, op voorwaarde dat het/de Goed(eren) zich in zijn/hun originele verpakking bevinden.

10.2. De leveringskosten blijven echter wel verschuldigd, zelfs bij volledige terugzending van het pakket.

10.3. Elke retour moet binnen een termijn van 14 dagen worden door het pakje gefrankeerd terug te sturen naar het bij artikel 3.2 vermelde adres. De Koper moet het bewijs van terugzending door de Post laten valideren.

10.4. Elk goed dat het voorwerp heeft uitgemaakt van een in overeenstemming met onderhavige Voorwaarden uitgeoefend bedenkrecht, zal het voorwerp uitmaken van een terugbetaling binnen een termijn van dertig dagen.

10.5. Beschadigde, vuile of geïndividualiseerde kunnen niet worden teruggestuurd naar Deco-online.

Bij meerdere ongerechtvaardigde (niet-gemotiveerde) retourzendingen behoudt Deco-online zich het recht voor om elke nieuwe bestelling te weigeren.

Bij een volgens voormelde criteria omgeruilde bestelling zal de Koper geen nieuwe leveringskosten moeten betalen.

 

Artikel 11. EIGENDOM VAN DE GOEDEREN

11.1. Deco-online blijft de wettelijke eigenaar van de goederen die aan de Koper worden geleverd, totdat deze alle aan Deco-online verschuldigde bedragen heeft betaald.

 

Artikel 12. GARANTIES

12.1. De verkochte (gesloten Contract) en geleverde goederen vallen onder een garantie van de fabrikant.

Gewijzigde goederen of goederen die vrijwillig door de Koper (weerlegbaar vermoeden) of door een verkeerd gebruik of onderhoud (wassen, drogen, …) werden beschadigd, vallen niet onder deze garantie.

Een door de Koper na gebruik van het/de Goed(eren) gevraagde terugbetaling of omruiling, waarvoor een wettelijke garantie geldt, wordt toegestaan na erkenning van de gebrekkigheid ervan door Deco-online tot 30 (dertig) dagen te tellen vanaf de dag die volgt op de levering, op voorlegging van de mail die de betaling bevestigt.

12.2. Elk in dit opzicht geformuleerd verzoek van de Koper moet het voorwerp uitmaken van een mail naar of telefoongesprek met de klantendienst van Deco-online.

 

ARTIKEL 13. NIETIGHEID

13.1. Mochten één of meerdere van (de clausules van) onderhavige Voorwaarden of eender welk ander met Deco-online gesloten contract in strijd blijken te zijn met een eender welk vigerend reglement, eender welke vigerende wet of eender welk vigerend decreet of besluit, zal deze/zullen deze vervangen worden door één of meerdere door Deco-online te bepalen vergelijkbare en wettelijk conforme clausule(s).

 

ARTIKEL 14. DIVERSE BEPALINGEN

14.1. Deco-online behoudt zich het recht voor om onderhavige Voorwaarden conform de wettelijke bepalingen eenzijdig te wijzigen.

14.2. De op het moment van het sluiten van het contract op de website gepubliceerde voorwaarden zijn de toepasselijke voorwaarden. De Koper kan deze raadplegen, opslaan of afdrukken vóór of na het plaatsen van eender welke Bestelling.

 

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

15.1. Bij een eventueel geschil in verband met onderhavige Voorwaarden zal het Belgische recht van toepassing zijn en zullen de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen als enige bevoegd zijn. 

Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: 

http:/ec.europa.eu/odc/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.